Statutaire naam De gemeente draagt de naam: Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid en is gevestigd te Stadskanaal. Zij is aangesloten bij de Unie van Baptisten gemeenten in Nederland. De Gemeente is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van boek 2 van het burgerlijk wetboek en is als zodanig erkend naar Nederlands recht.Fundament
De gemeente heeft als fundament de Here Jezus Christus. Hij is Gods eniggeboren Zoon en middelaar tussen God en mensen. De Gemeente erkent en belijdt de Bijbel als betrouwbaar getuigenis aangaande de openbaring van God ingegeven door de Heilige Geest en als hoogste gezag voor geloof en leven.Opdracht
De Gemeente erkent en aanvaard de opdracht van de Here Jezus Christus: Het evangelie te verkondigen en door te geven. Hen, die Jezus christus als Heiland en Heer aanvaarden te dopen (door onderdompeling) in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Allen die haar zijn toevertrouwd, te leren onderhouden alles wat de Here Jezus bevolen heeft.
Fiscaal nummer RSIN: 8125.78.569
KvK nummer 76445984
Contactgegevens Bezoekersadres:
De Wilgen 1
9502BX Stadskanaal
telefoon: 0599-614711
e-mail: secretariaat@kruispunt.info
Bestuurssamenstelling Het bestuurlijk team (BT) van de Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid bestaat uit: Voorzitter en 6 bestuursleden
Het pastoraal team (PT) van de Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid bestaat uit: 2 coördinatoren (PC) en 7 leden
De financiële commissie van de Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid bestaat uit: Penningmeester en 2 leden
De secretariaat van de Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid bestaat uit: 4 leden
Beleidsplan De link naar het beleidsplan van de Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid is:
Visie 2008-2018 status 2014 – Baptisten Gemeente ’t Kruispunt.pdfDe Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten.
De link naar het beleidsplan van de Unie is:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf
Het beleidsplan bevat twee bijlagen.
De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf
De link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/overons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf
Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van de voorganger volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten.
Zie http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf
Doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten Artikel 1
1. De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.
2. De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.GRONDSLAG
Artikel 2 De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.DOEL
Artikel 3 Het doel van de Unie is:
a. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;
b. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;
c. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf
http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf
Verslag van de activiteiten van de gemeente De link naar het jaarverslag van de Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid is:
Jaarverslag2023.pptx
Financiële verantwoording en toelichting De link naar de financiële verantwoording van de Baptisten Gemeente Stadskanaal Zuid is:
Begroting2024.pdf
  .